Projekty

CODES – Comprehending and Debating EuroScepticism

Projekt výskumníkov z Centra pre teritoriálne a medzinárodné štúdia (pri Filozofickej fakulte UK) získal ako jediný slovenský projekt podporu z programu Európa pre občanov v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti. V r. 2017 – 2018 budú spolu s partnermi v ďalších šiestich krajinách skúmať príčiny rastúceho euroskepticizmu v Európe.

„Cieľom nášho projektu je reagovať na rast euroskepticizmu, ktorý sledujeme nielen na Slovensku, ale aj ďalších krajinách Európy. V prvej fáze chceme „počúvať ľudí“ v regiónoch, ako uvažujú o svojej každodennosti, zistiť, či a ako do nej patrí Európska únia. Zistiť viac o tom, prečo aj napriek tomu, že vidia okolo seba množstvo pozitív, ktoré im členstvo v EÚ prináša, vnímajú EÚ často negatívne,“ hovorí vedúca riešiteľka projektu Dr. Aneta Világi. Informácie získané rozhovormi s bežnými občanmi doplnia v druhej fáze projektu debatami s predstaviteľmi samospráv, regionálnych médií a ďalšími lokálnymi lídrami a pokúsia sa identifikovať možné spôsoby, ako čeliť euroskepticizmu v ich každodennej práci. „Projekt si na základe poznatkov a zistení zozbieraných v procese jeho realizácie zároveň kladie ambíciu prispieť do debaty o komunikačnej stratégii k európskym voľbám 2019,“ hovorí Dr. Világi.

Riešitelia projektu: Aneta Világi; Pavol Baboš

color_logo_transparent@2x

Web: https://www.codesproject.info/ 

Projekt získal financovanie vo výške 127 500 eur, okrem Univerzity Komenského na ňom bude participovať sedem ďalších organizácií zo siedmich členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko).

 

Komunikácia tém medzinárodnej politiky a bezpečnosti v SR

Projekt s podnádpisom “analýza postojov verejnosti a expertnej komunity v oblasti verejnej diplomacie” bol realizovaný pre Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležítostí.

Projekt bol realizovaný v roku 2016 a rozdelený do troch čiastkových cieľov. Prvým čiastkovým cieľom bolo zmapovať postoje slovenskej verejnosti k zahraničnopolitickým a bezpečnostným témam ako aj k aktérom medzinárodnej politiky prostredníctvom sociologických kvantitatívnych metód na zber empirických dát. Následne, druhým čiastkovým cieľom bolo prostredníctvom kvalitatívnych sociologických metód analyzovať príčiny a zdroje postojov verejnosti zistených v prvej fáze. Tretím čiastkovým cieľom, ktorý prispeje k celkovému výsledku, bolo identifikovať nedostatky pri komunikácií tém medzinárodnej politiky a bezpečnosti smerom k verejnosti cez hĺbkové rozhovory s aktérmi, ktorí sú prostredníkmi medzi MZVaEZ SR a verejnosťou. Výstupom projektu bola 64 stranová Anályza postojov verejnosti a expertnej komunity v oblasti verejnej diplomacie.

Riešitelia: Jozef Bátora, Pavol Baboš, Aneta Világi

From Inspiration to Implementation: Europeanisation Process in Ukraine (INIM), V4

InIm is the international project on Europeanisation coordinated by Ukranian NGO “Quadrivium” and co-funded by the International Visegrad fund. The project seeks to address the notion of Europeanisation by engaging various target groups both from Ukraine and CEECs. We consider our project could answer an increasing need to bring new insights into what could be done to foster Europeanisation process in Ukraine based on the CEECs’ experience.

Project duration: 2016

Team leader for CTMS: Aneta Világi

 

Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)

Trvanie: 09/2015-08/2016

Hlavný riešiteľ: doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD.

Partnerská inštitúcia: ARENA- Centrum pre európske štúdiá, Univerzita v Oslo (Nórsko)

Grantová schéma: Štipendijný program EHP Slovensko – Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní – EEA/EHP-SK06-IV-V-02

Anotácia:

Procesy európskej integrácie sa v posledných desaťročiach vyvíjali v rozmanitých a premenlivých smeroch. Krajiny v Európe rozvíjali rôzne formy väzieb k inštitucionálnym usporiadaniam politického a ekonomického vládnutia v rámci Európskej únie. Európska integrácia skrátka nie je a v dohľadnej budúcnosti nebude zjednocujúci a súdržný proces, ktorý by viedol k jednému dominantnému typu procesu politického zjednotenia európskych krajín. Slovensko a Nórsko sú príkladmi krajín v rozličným stupňami integrácie do politického usporiadania EÚ. Komparatívny prístup, ktorý využíva ako východisko kontext týchto dvoch krajín a rozširuje výskumný záber smerom k iným európskym krajinám, poskytuje úrodnú pôdu pre štúdium diferenciácie a demokratického vládnutia v súčasnej Európe.

Projekt sa zameriava na túto výskumnú oblasť a snaží sa vytvoriť trvalú spoluprácu medzi Univerzitou Komenského (UK), popredným politologickým prostredím na Slovensku, a ARENA z Univerzity v Oslo, ktorá je špičkovým európskym centrom excelentného výskumu o demokratickom vládnutí v Európe. Projekt vytvorí rámce pre transfer súboru najlepších praktík pre dosiahnutie excelentnosti výskumu a výučby v PhD stupni v oblasti demokratického vládnutia.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“