Projekty

Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)

Trvanie: 09/2015-08/2016

Hlavný riešiteľ: doc. Jozef Bátora, MPhil., PhD.

Partnerská inštitúcia: ARENA- Centrum pre európske štúdiá, Univerzita v Oslo (Nórsko)

Grantová schéma: Štipendijný program EHP Slovensko – Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní – EEA/EHP-SK06-IV-V-02

Anotácia:

Procesy európskej integrácie sa v posledných desaťročiach vyvíjali v rozmanitých a premenlivých smeroch. Krajiny v Európe rozvíjali rôzne formy väzieb k inštitucionálnym usporiadaniam politického a ekonomického vládnutia v rámci Európskej únie. Európska integrácia skrátka nie je a v dohľadnej budúcnosti nebude zjednocujúci a súdržný proces, ktorý by viedol k jednému dominantnému typu procesu politického zjednotenia európskych krajín. Slovensko a Nórsko sú príkladmi krajín v rozličným stupňami integrácie do politického usporiadania EÚ. Komparatívny prístup, ktorý využíva ako východisko kontext týchto dvoch krajín a rozširuje výskumný záber smerom k iným európskym krajinám, poskytuje úrodnú pôdu pre štúdium diferenciácie a demokratického vládnutia v súčasnej Európe.

Projekt sa zameriava na túto výskumnú oblasť a snaží sa vytvoriť trvalú spoluprácu medzi Univerzitou Komenského (UK), popredným politologickým prostredím na Slovensku, a ARENA z Univerzity v Oslo, ktorá je špičkovým európskym centrom excelentného výskumu o demokratickom vládnutí v Európe. Projekt vytvorí rámce pre transfer súboru najlepších praktík pre dosiahnutie excelentnosti výskumu a výučby v PhD stupni v oblasti demokratického vládnutia.

„Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“