Centrum pre medzinárodné a teritoriálne štúdia (CTMŠ) sa zameriava na prípravu a realizáciu výskumných a vzdelávacích projektov, ktoré sa venujú vybraným regiónom a krajinám (tzv. area studies) a politickým otázkam. Medzi jeho základné ciele patrí aj výchova špičkových odborníkov, ktorí sú dobre jazykovo a zároveň aj odborne pripravení. Centrum spolupracuje aj s odborníkmi z iných vedeckých pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Činnosť CTMŠ  sa orientuje do troch programov: (1) Teritoriálne štúdiá, (2) Transformačné skúsenosti SVE, (3) Aplikácia vedeckých metód v oblasti prieskumov a experimentov.

Program Teritoriálne štúdia

Program Teritoriálne štúdia si kladie za svoj základný cieľ rozvoj interdisciplinárnej vedeckej a odbornej spolupráce odborníkov z rôznym vedeckým pozadím z viacerých vedeckých pracovísk na Slovensku aj v zahraničí. Práve spájanie ľudí s rôznym uhlom pohľadu na jeden región či jednu krajinu dokáže priniesť hlbšie porozumenie a vysvetlenie fenoménov a procesov, ktoré sa v danej krajine uskutočňujú.

Spolupráca v rámci Centra môže mať rozličné formy a podoby. Založená by mala byť na spoločnom výskume a štúdiu historického, politického a sociálneho vývoja v rozličných regiónoch a krajinách (teritoriálne štúdiá), procesy európskej integrácie a medzinárodných vzťahov. Konkrétne výstupy môžu mať nasledujúce podoby:

 • interdisciplinárne výskumné projekty
 • organizácia prednášok, seminárov a konferencií v oblasti teritoriálnych a medzinárodných štúdií
 • spolupráca katedier pri organizácii doktorandského štúdia
 • kurzy z oblasti teritoriálnych štúdií pre širokú škálu študentov
 • edičná činnosť zameraná na tvorbu a vydávanie vedeckých publikácií v oblasti teritoriálnych a medzinárodných štúdií

Program Transformačné skúsenosti SVE

Po páde komunizmu prešli krajiny strednej a východnej Európy (SVE) turbulentným obdobím ekonomickej a demokratickej tranzície, pričom reformný proces v niektorých oblastiach ako je napríklad zdravotníctvo či súdnictvo ešte stále pokračuje. Viaceré reformné procesy však za posledných 25 rokov boli ukončené a ich prínosy, nedostatky či dopady možno analyzovať. Tento program CTMŠ sa zameriava na špecifické skúsenosti Slovenska v komparatívnej perspektíve ostatných krajín SVE s reformnými procesmi. Konkrétne sa zameriava na nasledujúce oblasti:

 • Budovanie občianskej spoločnosti
 • Inštitucionálne a konštitučné procesy demokratizácie
 • Demokratizačné procesy založené na spolupráci súkromného a verejného sektora (PPD)
 • Daňová reforma
 • Tvorba podnikateľského prostredia (FDI & SME)
 • Reforma školstva
 • Reforma zdravotníctva
 • Reforma súdnictva
 • Protikorupčné opatrenia
 • Otvorenosť verejnej správy (open government & e-government)
 • Demokratizačné procesy zamerané na oblasť menšinových práv

Program Aplikácia vedeckých metód v oblasti prieskumov a experimentov

Centrum združuje odborníkov v oblasti metodológie spoločenských vied, ktorí majú skúsenosti s tvorbou dotazníkov, vedením experimentov a vyhodnocovaním údajov na vysokej úrovni. V rámci služieb externým partnerom ponúka centrum napríklad možnosť nechať si vyhodnotiť nazbierané údaje, otestovať rôzne typy sloganov, komunikačných posolstiev alebo dopadov marketingových aktivít. V súvislosti s konkrétnymi aktivitami ponúkajú odborníci Centra najmä kontrolované experimenty, štúdie pomocou diskusných skupín (focus groups).

Odborníci centra dokážu pomôcť a poradiť v nasledujúcich oblastiach:

 • Experimentálne štúdie
 • Ohniskové skupiny
 • Kvalitatívna analýza (napr. obsahová analýza dokumentov)
 • Vyhodnocovanie spoločensko-vedných údajov z oblasti na vysokej úrovni
 • Štatistická analýza

V rámci programu sa CTMŠ zameriava na nasledovné typy aktivít:

 • Konzultačná a poradenská činnosť
 • Výskumná činnosť
 • Vypracovanie odborných správ a podkladov

 

Organizačný_poriadok_CTMŠ