História

Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá (CTMŠ) vzniklo v septembri 2006 ako organizácia, ktorá pripravuje a realizuje výskumné a vzdelávacie projekty zamerané na vybrané jazykové teritóriá (tzv. area studies) a medzinárodné otázky. Medzi jeho základné ciele patrí aj prehĺbenie spolupráce medzi katedrami pri rozvoji doktorandského štúdia. Našou snahou je výchova špičkových odborníkoch, ktorí sú dobre jazykovo a zároveň aj odborne pripravení na odborné analýzy a preklady so zameraním na špeciálnu terminológiu, spoločenský kontext a politické reálie regiónov, ktorých kultúrou a literatúrou sa zaoberajú.