Ciele

  1. Prehĺbenie vedeckej spolupráce medzi katedrami pri interdisciplinárnych výskumných úlohách, zameraných na výskum a štúdium historického, politického a sociálneho vývoja v rozličných regiónoch a krajinách (teritoriálne štúdiá), procesy európskej integrácie a medzinárodných vzťahov.
  2. Príprava a realizácia interdisciplinárnych výskumných projektov so zameraním na historický, politický, kultúrny vývoj vo vybraných krajinách a teritóriách, medzinárodné vzťahy a európsku integráciu.
  3. Organizácia prednášok, seminárov a konferencií v oblasti teritoriálnych a medzinárodných štúdií.
  4. Rozvíjanie spolupráce katedier pri organizácii doktorandského štúdia.
  5. Príprava a organizácia spoločných a výberových kurzov, ktoré budú ponúkané všetkým doktorandom na fakulte.
  6. Edičná činnosť zameraná na tvorbu a vydávanie vedeckých publikácií v oblasti teritoriálnych a medzinárodných štúdií.
  7. Spolupráca s vedeckými a odbornými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.