Ako porozumieť a vysvetliť euroskepticizmus

Aneta Világi a Pavol Baboš z Centra pre teritoriálne a medzinárodné štúdia pri FiF UK získali prestížny medzinárodný grant v rámci schémy Európa pre občanov. Nižšie uvádzame stručný popis projektu, ktorého riešenie je naplánované na august 2017 až február 2018.

V poslednej dobe čelí Európska únia v dôsledku vnútorných kríz a tiež geopolitických tlakov silnejúcej tendencii euroskeptických nálad a postojov. Tieto destabilizačné tendencie s dôsledkami pre podporu Európskej únie majú dopad najmä na krajiny strednej a východnej Európy. Tento projekt sa snaží prispieť k pochopeniu benefitov a hodnotového prínosu európskej integrácie občanmi EÚ s využitím takých nástrojov, akými sú diskusia a reflexia. Projekt sa tento cieľ snaží dosiahnuť prostredníctvom štyroch špecifických krokov:

  1. Identifikáciou zdrojov euroskpeticizmu medzi občanmi.
  2. Zvyšovaním povedomia o vplyve EÚ na zlepšovanie životných podmienok svojich občanov v tých oblastiach, ktoré sú späté s ich každodenným životom.
  3. Diskusiou o zdrojoch euroskepticizmu s lokálnymi lídrami a identifikáciou možných spôsobov ako týmto výzvam čeliť v ich každodennej práci.
  4. Rozširovaním poznatkov o zdrojoch euroskepticizmu a špecifických, zmysluplných spôsobov ako im čeliť.

Ciele projektu budú dosahované prostredníctvom nástrojov akými sú debaty s občanmi, okrúhle diskusné stoly s lokálnymi mienkotvorcami a diseminačnými podujatiami v Bratislave a Bruseli. Projekt si na základe poznatkov a zistení zozbieraných v procese jeho realizácie zároveň kladie ambíciu prispieť do debaty o komunikačnej stratégii k európskym voľbám 2019.

Do projektu bude od jeho začiatku zapojených osem organizácií zo 7 členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko). Univerzita Komenského je žiadateľom o projekt a zabezpečuje manažment projektového konzorcia, aj projektové aktivity v rámci SR.